Spring til indhold

Tavshedspligt - Anonymitet - Klagevejledning og rettigheder

Tavshedspligt

Tavshedspligt 

Forvaltningsloven § 27

Alle medarbejdere i Rusmiddelcenter Holbæk er underlagt tavshedspligt hvilket betyder, at ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk.  ikke må drøfte, indhente eller videregive oplysninger om dig, men mindre du giver samtykke til det. Når der er givet samtykke, blive oplysninger kun delt, såfremt det er relevant og nødvendigt for den videre behandling af sagen. Dette gælder også, hvis du giver dine pårørende tilladelse til at få oplysninger.

Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage, og virkningen af samtykket ophører, når du bliver udskrevet af Rusmiddelcenter Holbæk.

Anonymitet 

Sundhedsloven § 141 (alkohol behandling)

Hvis du henvender dig med alkoholrelateret problemer, har du mulighed for at være anonym, så længe du er i ambulant behandling. I den periode kan du modtage behandling i den kommune og på det godkendte behandlingssted, du ønsker. 

Serviceloven § 101A (stofbehandling)

Hvis du henvender dig med stofrelateret problemer, har du mulighed for at være anonym, såfremt du ikke har andre problematikker, eller er i anden socialbehandling, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V (5) i serviceloven.

Notatpligt 

Lov om offentlighed i forvaltningen § 13 

Ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk har pligt til at notere de oplysninger, der er relevante for sagen, hvilket vil sige, at der f.eks. bliver skrevet notat i journalen efter en samtale. Det som der bliver noteret i sagen er til brug for den videre behandling af dig og dit forløb i Rusmiddelcenter Holbæk og er med til at sikre, at du får den korrekte behandling i Rusmiddelcenter Holbæk. 

Underretningspligt

Underretningspligt

Lov om social service § 153 

Ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk har skærpet underretningspligt, hvilket vil sige at vi har pligt til at informere rette myndighed, hvis du har hjemmeboende børn eller samvær med børn, og vi bliver bekymret for dine børns velfærd. Ofte sker dette først efter, at vi har talt med dig om vores bekymring. 

Frit valgs ordning 

Serviceloven § 101 stk. 4 

Hvis du bliver visiteret til behandling, kan du vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution, end den du er visiteret til. Du har ret til at selv at vælge stedet, så længe det matcher visitationen. 

Behandlingsgaranti

Uanset hvilken behandling du ønsker at modtage hos Rusmiddelcenter Holbæk skal denne igangsættes seneste 14 dage efter du har rettet henvendelse.

Klagevejledning

Klagevejledning til Rusmiddelcenter Holbæk (RCH) eller Sofiehuset (SH)

Hvis du er utilfreds med RCH eller SH, har du mulighed for at klage. Her er en guide til, hvordan du gør.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over forskellige dele af din behandling. Det kan være en afgørelse, som RCH eller SH har truffet, f.eks. afslag på behandling. Det kan også være, hvis du ikke har fået igangsat behandling indenfor 14 dage efter din første henvendelse om behandling. Du kan desuden klage over, hvis du tilbydes et andet behandlingstilbud, end det du søgte om eller hvis reglerne om sagsbehandling ikke er overholdt. F.eks. hvis du ikke får aktindsigt indenfor 7 arbejdsdage, efter du har bedt om det eller hvis du ikke får en tilfredsstillende vejledning m.m.

Det er også muligt at klage over personalets adfærd, f.eks. hvordan de opfører sig eller det, de siger. Der er ingen tidsfrist på denne type klage.

Hvem kan klage?

Du kan selv klage, men du kan også få en anden til at hjælpe dig med at klage. Så skal du skrive en fuldmagt til vedkommende.

Hvem skal du klage til?

Du skal i første omgang henvende dig til SH eller RCH, hvis du gerne vil klage.

Sofiehuset, Kasernevej 6.1, 4300 Holbæk

Rusmiddelcenter Holbæk, Birkevænget 4, 4300 Holbæk

Hvis du ikke har lyst til at henvende dig i SH eller RCH, har du også mulighed for at henvende dig hos Borgerrådgiveren: Per Timm, Det Gamle Rådhus, Rådhusvej 1. 4300 Holbæk. E-mail: pertj@holb.dk Tlf.: 72 36 61 38. Han kan hjælpe dig videre i dit forløb.

Hvordan skal du klage?

Der er meget få krav til, hvordan du skal klage. Du skal som minimum oplyse dit navn, og hvad du gerne vil klage over. Det kan lette sagsbehandlingen, hvis du er meget konkret. Hvis du vælger at sende en skriftlig klage, og sende den med personlige informationer, er det vigtigt at du gør det via Digital Post. Hvis du klager mundtligt, skriver personalet din klage ned.

Hvad sker der efter du har klaget?

SH og RCH har generelt fire uger til at genvurdere sagen. Hvis vi vælger at fastholde en evt. afgørelse efter genvurderingen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen, der så behandler klagen. Ankestyrelsen, Email: ast@ast.dk, Tlf.: 72 28 66 00.

Hvis det er en klage over personalets adfærd, behandles den af Centerets ledelse.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 72 36 40 80 (SH) eller 72 36 40 90 (RCH)Feedback

Sidst opdateret

01.05.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding